Caută
  • MS

Concurs pentru ocuparea a doua posturi de Galvanizator


Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de Galvanizator

Condiţii generale de ocupare a postului:

- Să aibă cetățenia română;

- Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- Sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);

- Să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a altor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

Studii: Să deţină certificat de calificare profesionala specifica postului de galvanizator;Să dețină experiență în activitatea de galvanizare Să dețină cunoștințe elementare de chimie si electrochimie;Capacitate de lucru in echipa, onestitate, cooperare, abilitati de comunicare.

Concursul va consta într-o probă practica şi un interviu.

Dosarele se transmit pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucureşti) până la data de 31.01.2020, inclusiv. Data susținerii probei practice si interviului se vor stabili ulterior si vor fi transmise telefonic sau prin email tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

În vederea participării la concurs, candidaţii transmit prin email sau vor depune personal sau prin poştă, dosarul de concurs care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

Cererea de înscriere (formular);Curriculum Vitae (format european);Actul de studii şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri etc. (în xerocopie);Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate (în xerocopie);Carnetul de muncă (xerocopie) sau adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat până la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011;Buletinul/cartea de identitate aflate în termen de valabilitate (xerocopie);Cazierul judiciar (în original) în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;Adeverinţă medicală (în original) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;Alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului.

Documentele prevăzute la punctele 3, 4, 5 si 6 vor fi prezentate de candidaţi şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Notă:

Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt colectate și prelucrate doar în scopul pentru care au fost solicitate (participarea la un concurs de ocupare a unui post vacant/temporar vacant) în conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679.

Aceste date se vor păstra în cadrul RAMS pentru o perioadă de 10 ani de la data încheierii procesului de recrutare și selecție, în acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul RAMS, fără a fi distribuite sau folosite în alt scop decât cel mentionat anterior.

Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi prin telefon sau prin e-mail în vederea participării la concurs. Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de ocupare a postului şi care au depus, în termen, dosarul complet de concurs.

Punctajul minim de promovare al probei scrise de concurs este de minimum 80 de puncte (nota 8).


152 afișare0 comentariu

Sediul Principal

Strada Fabrica de Chibrituri  Nr. 30, Bucuresti,  Sect 5

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40

Politica de Cookie

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro. 

  • Instagram
  • White Facebook Icon

Magazin Beldiman

Strada Beldiman Nr. 1, Bucuresti

Tel: 021 313 95 00

Magazin Filaret

Strada Fabrica de chibrituri Nr. 30, Bucuresti

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40 interior 228