top of page
Caută
  • MS

ANUNT ANGAJARE
Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Resurse Umane.

Condiţii generale de ocupare a postului:

- Să aibă cetățenia română;

- Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- Sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);

- Să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- Să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a altor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

Studii: Să deţină studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea în domenii ale științelor economice/juridice/umaniste/administrative; Să dețină Certificat Inspector Resurse Umane;Să dețină experiență în coordonarea unui departament de resurse umane de minimum 4 ani;Să dețină cunoștințe în domeniul IT (Microsoft Office: Word, Excel, Power Point) – nivel mediu;Să cunoască limba engleză (vorbit, scris, citit) – nivel mediu.

Concursul va consta într-o probă scrisă şi un interviu.

Dosarele se transmit pe adresa de email cristina.anghel@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucureşti) până la data de 03.02.2020, inclusiv. Data susținerii probei scrise si interviului se vor stabili ulterior si vor fi transmise telefonic sau prin email tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

În vederea participării la concurs, candidaţii transmit prin email sau vor depune personal sau prin poştă, dosarul de concurs care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

Cererea de înscriere (formular);Curriculum Vitae (format european);Actul de studii şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri etc. (în xerocopie);Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate (în xerocopie);Carnetul de muncă (xerocopie) sau adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat până la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011;Buletinul/cartea de identitate aflate în termen de valabilitate (xerocopie);Cazierul judiciar (în original) în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;Adeverinţă medicală (în original) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;Alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului.

Documentele prevăzute la punctele 3, 4, 5, 6 şi 10 vor fi prezentate de candidaţi şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul concursului:

- termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 03.02.2020, ora 14.00;

- termenul limită de afişare a rezultatelor privind selecţia dosarelor de concurs: 22.02.2020;

- data și ora de susţinere a probei scrise: se vor comunica ulterior;

- data şi ora la care se va desfăşura interviul se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă;

- termenul limită de afişare a rezultatelor la proba scrisă/interviu: maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;

- termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă/interviu: o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă/interviu;

- termenul de afişare a rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă/interviu: maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor la proba scrisă/interviu;

- termenul de afişare a rezultatelor finale: maximum 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului la interviu.

Bibliografia:

- Legea Nr. 53 din 2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 231/1991, privind infiintarea regiilor autonome "Monetaria Statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87/1991;

- Legea nr. 62/2011 privind dialogul social;

Notă:

Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt colectate și prelucrate doar în scopul pentru care au fost solicitate (participarea la un concurs de ocupare a unui post vacant/temporar vacant) în conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679.

Aceste date se vor păstra în cadrul RAMS pentru o perioadă de 10 ani de la data încheierii procesului de recrutare și selecție, în acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul RAMS, fără a fi distribuite sau folosite în alt scop decât cel mentionat anterior.

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor din cadrul RAMS la adresa de email andra.scrobac@monetariastatului.ro sau la telefon 0213359810 int.165.

Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi prin telefon sau prin e-mail în vederea participării la concurs. Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de ocupare a postului şi care au depus, în termen, dosarul complet de concurs.

Punctajul minim de promovare al probei scrise de concurs este de minimum 80 de puncte (nota 8). Se pot prezenta la interviu numai candidaţii care au promovat proba scrisă.


620 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page