top of page
Caută
  • MS

ANUNȚ Selecția unei poziții de administrator în cadrul consiliului de administrație al RAMS

Banca Națională a României, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de selecție, anunță începerea procesului de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Regiei autonome ”Monetăria statului”, cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, întreprindere publică aflată în subordinea Băncii Naționale a României în temeiul prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/1991 privind înființarea regiilor autonome „Monetăria statului” și „Imprimeria Băncii Naționale a României”.

Selecția se realizează pentru ocuparea poziției de administrator cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat, care nu poate fi funcționar public sau nu poate să facă parte din personalul Băncii Naționale a României sau al altor instituții publice.

Procesul de selecție se organizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Membrul consiliului de administrație care este selectat de către autoritatea publică tutelară va fi administrator neexecutiv. La depunerea candidaturii pentru postul de administrator al regiei autonome, candidații urmează să declare pe propria răspundere faptul că nu dețin funcția de director general sau orice altă funcție de coordonare și conducere în cadrul regiei autonome pentru care au depus candidatura. De asemenea, administratorul neexecutiv va fi și persoană independentă, astfel cum se prevede la art. 5 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, prin raportare la sensul dat acestei noțiuni de art. 1382 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificări și completări, astfel încât să poată constitui Comitetul de audit, conform prevederilor art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Procesul de selecție va cuprinde următoarele etape:

1. Depunerea candidaturilor – în termen de 30 de zile de la publicarea Anunțului de selecție;

2. Elaborarea listei lungi, în care vor figura toți candidații care au depus dosarele complete și în termen;

3. Evaluarea dosarelor candidaților aflați în lista lungă și respingerea celor care nu îndeplinesc criteriile minime;

4. Interviul de selecție inițială a candidaților din lista lungă și evaluarea candidaților conform grilei de punctaj, pentru fiecare criteriu din matrice;

5. Elaborarea listei scurte a candidaților admiși;

6. Depunerea declarației de intenție de către candidații care au fost admiși pe lista scurtă în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte;

7. Interviul candidaților rămași în lista scurtă;

8. Întocmirea raportului privind numirea finală a membrului consiliului de administrație al R.A. ”Monetăria statului”.

Condițiile generale care trebuie îndeplinite de către candidații pentru poziția de membru în consiliul de administrație:

- cetățenia română și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează prezentată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior, studii atestate prin diplomă de absolvire/licență[1], precum și să aibă studii de master absolvite cu examen de disertaţie, pentru absolvenţii sistemului Bologna;

- să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- să nu se afle în situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

- să nu facă parte concomitent din mai mult de 2 consilii de administrație și/sau consilii de supraveghere.

Condițiile specifice care trebuie îndeplinite de către candidați :

- absolvent al unei instituții de învățământ superior în domeniul economic, juridic sau tehnic;

- deținerea de competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective;

- experiență de cel puțin 5 ani în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat.

Alte condiții eliminatorii pentru candidații la poziția de administrator:

- înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;

- deținerea la momentul depunerii candidaturii a funcției de director general sau a oricărei alte funcții de coordonare și conducere în cadrul regiei autonome pentru care a depus candidatura;

- întreprinderea în care a deținut poziția de administrator sau de director să fi obținut rezultate economico-financiare negative care au condus la reorganizare judiciară, faliment sau insolvență;

- să fie funcționar public sau să facă parte din personalul Băncii Naționale a României sau al altor instituții publice;

- îndeplinirea cel puțin a unuia dintre criteriile stabilite de art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări și completări.

Pentru candidații care sunt admiși în urma etapei de selecție a dosarelor, comisia de selecție va acorda un punctaj/rating în raport de nivelul la care fiecare candidat corespunde criteriilor de selecție (competențe și trăsături) identificate în cadrul matricei profilului consiliului, conform prevederilor imperative ale art. 33 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 722/2016, după cum urmează:

Criteriile folosite pentru evaluarea/selecția candidaților incluși pe lista lungă sunt următoarele:

A. Competențe:

1. Competențe specifice sectorului

1.1 Cunoștințe specifice industriei baterii de monedă metalică

1.2 Cunoștințe de utilizare și gestionare a informațiilor clasificate specifice domeniului baterii de monedă metalică

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică

2.1 Viziune și planificare strategică

2.2 Management financiar și contabilitate

2.3 Managementul riscului

2.4 Management organizațional

3. Competențe de guvernanță corporativă

3.1 Cunoştinţe de guvernanță corporativă

3.2 Rolul Consiliului de administrație și al directorilor

3.3 Monitorizarea performanței

4. Competențe sociale și personale

4.1 Luarea deciziilor

4.2 Negociere

5. Experiență pe plan local și internațional

5.1 Participarea la negocieri

B. Trăsături:

- Reputație profesională, etică și integritate

- Independență

- Expunere politică

- Abilități de comunicare interpersonală

- Aliniere cu scrisoarea de așteptări a autorității publică tutelare[2]

- Diversitate de gen

C. Alte condiții eliminatorii – precizate anterior

Documente pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de candidatură:

1. Cerere de înscriere și opis documente, conform anexei nr. 1;

2. CV în format Europass, semnat și datat;

3. Copie legalizată a actelor de studii superioare finalizate cu diplomă de absolvire/licență, iar pentru absolvenții sistemului Bologna este obligatorie copia legalizată a diplomei de disertație (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)[3];

4. Copia certificată prin semnătura olografă a posesorului ca fiind conformă cu originalul, a documentelor de calificare/certificare în domeniul contabilității și auditului statutar;

5. Copia actului de identitate în termenul de valabilitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului de identitate;

6. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului, necesară doar în cazul în care numele care este menționat în actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;

7. Extras din REVISAL și/sau copia cărții de muncă, precum și orice alte documente care atestă experiența profesională cerută;

8. Dovada numirii în calitate de administrator/manager, în copie certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului și adeverință/adeverințe emisă/emise de societăți ori regii autonome din care să rezulte perioada de cel puțin 5 ani în care a îndeplinit această calitate;

9. Declaraţie pe propria răspundere, conform anexei nr. 2, din care să rezulte că, în perioada în care a ocupat funcţia de administrare/management în cadrul unei regii sau unei societăţi, inclusiv din sectorul privat, aceasta nu a obținut rezultate economico-financiare negative care au condus la reorganizare judiciară, faliment sau insolvență;

10. Cerere de informații/Extras din registrul oficiului comerțului privind starea firmei/întreprinderii în care a ocupat funcția de administrator/manager;

11. Adeverinţă medicală care prezintă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

12. Declaraţie pe proprie răspundere, conform anexei nr. 3, prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

13. Declaraţia pe propria răspundere a candidaţilor , conform anexei nr. 4, potrivit căreia aceștia nu au calitatea de funcţionari publici sau nu fac parte din alte categorii de personal din cadrul Băncii Naționale a României sau al altor instituţii publice;

14. Cazier judiciar eliberat potrivit Legii nr. 290/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen legal de valabilitate;

15. Cazier fiscal eliberat potrivit OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul de valabilitate de 30 de zile;

16. Declarație pe propria răspundere, conform anexei nr. 5, că nu a fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor entități publice sau, după caz, nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

17. Scrisoare/scrisori de recomandare;

18. Declaraţie pe propria răspundere, conform anexei nr. 6, că nu se află în situaţie de conflict de interese și/sau de incompatibilitate cu exercitarea funcției de administrator;

19. Declarație pe propria răspundere privind expunerea politică, conform anexei nr. 7;

20. Declarație pe propria răspundere privind apartenenţa candidatului la consiliile de administraţie, la momentul depunerii candidaturii, conform anexei nr. 8;

21. Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 9;

22. Declarație pe propria răspundere a candidaților că sunt/nu sunt independenți, în sensul dat acestei noțiuni prin art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 10.

Modul de transmitere a dosarului de candidatură:

Documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi depuse personal sau expediate prin curier/poștă, în mod obligatoriu pe suport hârtie, cu confirmare de primire, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecție pentru consiliul de administrație al R.A.„Monetăria statului” / Nume şi prenume candidat/ A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”, până cel târziu în data de 13.11.2019, orele 15.00, la sediul Băncii Naționale a României din str. Doamnei nr. 8 sector 3 București.

Documentele vor fi transmise şi în format electronic (scanate), la adresa de e-mail secretariat.guvernanta@bnro.ro până cel târziu la aceeași dată și oră limită stabilite pentru transmiterea plicului cu documente.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine excluderea din procedura de selecție.

Comunicarea cu candidații:

Comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail și/sau telefonic. Pentru a asigura maximă transparență a procesului de selecţie, Comisia de selecție va răspunde prompt cererilor de clarificări formulate în scris de către candidaţi, orice solicitare din partea acestora putând fi transmisă la adresa de e-mail secretariat.guvernanta@bnro.ro.

Bibliografie:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

- Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare;

- Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 231/1991 privind înfiinţarea regiilor autonome “Monetăria statului” şi “Imprimeria Băncii Naţionale a României”;

- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;

- SR ISO 31000:2010, Managementul riscului. Principii și linii directoare;

- SR Ghid ISO 73:2010, Managementul riscului. Vocabular;

- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Anexe care pot fi consultate/descărcate de la adresa www.monetariastatului.ro și www. bnro.ro:

- Scrisoarea de așteptări redactată de Banca Națională a României pentru ”R.A. Monetăria statului”;

- Anexele nr. 1-10 conţinute în dosarul de candidatură;

- Matricea profilului consiliului R.A. ”Monetăria statului”.

[1] Orice altă calificare pe care candidatul o posedă și care poate aduce un avantaj în activitatea desfășurată se va lua în considerare.


[2] Criteriu care va fi evaluat de către Comisia de selecție doar pentru candidații înscriși în lista scurtă.


[3] Orice altă calificare pe care candidatul o posedă și care poate aduce un avantaj în activitatea desfășurată se va lua în considerare (de exemplu, documentul de calificare/certificare în domeniul contabilității și auditului statutar).


 


194 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

In Memoriam Mihai Constantinescu

In Memoriam Mihai Constantinescu – Vocea de aur a Românei Ne manifestăm adânca tristețe față de trecerea la cele veșnice a extraordinarului artist și autor de șlagăre Mihai Constantinescu. Îndrăgitul

Anunt angajare graphic designer

Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de graphic designer in cadrul compartimentului Marketing. Pentru a ocupa postul de graphic designer va rugam sa trimitet

Comments


bottom of page