top of page
Caută
  • MS

Angajare - Sef Achizitii

Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea unui post de Sef Serviciu Achizitii, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de Sef Serviciu Achizitii va rugam sa trimiteti CV-ul, in perioada 19.11.2020-04.12.2020 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro sau sa il depuneti la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti).

Data susținerii interviului/probei scrise se va transmite telefonic sau prin e-mail tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii CV-urilor depuse.

  • Condițiile generale de participare sunt:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute in anunt;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie similara sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;


  • Conditiile specifice de participare sunt urmatoarele:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic/ juridic/administrativ;

b) Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de sef serviciu – 5 ani.

c) Competențe de limba engleză, fluență în exprimarea orală și scrisă;

d) Cunoașterea pachetului software MS Office.

e) Detinerea certificatulului de expert achizitii publice.


  • Profilul candidatului:

Candidatii trebuie sa dispuna de o buna reputatie la nivel personal si profesional:

a) Gandire analitica, atentie la detalii, abilitati de comunicare verbala si scrisa;

b) Bune abilitati de negociere, initiativa si perseverenta;

c) Spirit de echipa, orientare spre rezultate.


Pentru a ocupa postul de Sef Serviciu Achizitii, va rugam sa trimiteti in perioada 19.11.2020-04.12.2020, pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de participare la concurs adresată Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae;

6. Doua Scrisori de recomandare de la persoane cu experienta in domeniul achizitiilor publice, dintre care una de la ultimul angajator;

7. Scrisoare de intentie pntru ocuparea postului de Sef Serviciu Achizitii in cadrul Regiei Autonome Monetaria Statului;

8. Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea cerintelor de la lit. h, i, j din cadrul Conditiilor generale de participare.


Bibliografie:

· Hotarârea Guvernului nr. 231/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Monetaria Statului" şi "Imprimeria Băncii Naţionale a României";

· Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotarârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;


In urma analizarii dosarelor depuse, se vor parcurge urmatoarele etape:

• Analiza documentelor depuse si selectia candidatilor pentru postul de Sef Serviciu Achizitii publice;

• Examinare scrisa de specialitate si interviuri pentru candidatii selectati;

• Informarea candidatilor cu privire la rezultatele concursului.


Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 172,174.

385 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

コメント


bottom of page