top of page
Caută
  • MS

Anunţ - selecţie pentru ocuparea postului de Director General la Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

Consiliul de administraţie al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI, prin comisia de selecţie anunţă organizarea selecţiei pentru postul de Director General, cu experienţă de cel puţin 7 ani în managementul unor regii autonome sau societăţi profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi din sectorul privat. Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI, cu sediul în Bucureşti, strada Fabrica de Chibrituri, nr. 30, sector 5, este întreprindere publică aflată în subordinea Băncii Naţionale a României conform art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 231/1991 privind înfiinţarea regiilor autonome „Monetăria Statului” şi „Imprimeria Băncii Naţionale a României”.

Procesul de selecţie se organizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 şi ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive:

1. Depunerea candidaturilor – în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului de selecţie;

2. Elaborarea listei în care vor figura toţi candidaţii care au depus dosarele complete şi în termen;

3. Evaluarea dosarelor candidaţilor şi respingerea celor care nu îndeplinesc condiţiile solicitate;

4. Elaborarea listei scurte a candidaţilor, incluzând maxim 5 candidaţi pentru post;

5. Depunerea declaraţiei de intenţie de către candidaţii care au fost înscrişi pe lista scurtă, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte;

6. Interviul candidaţilor rămaşi în lista scurtă;

7. Întocmirea raportului privind numirea finală a Directorului General al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI.

Condiţii generale care trebuie îndeplinite de către candidaţii la postul de Director General:

- cetăţenia română şi domiciliul în România;

- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;

- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

- absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, atestat prin diplomă de licenţă;

- abilităţi de comunicare interpersonală;

- capacitate deplină de exerciţiu;

- reputaţie profesională, integritate, etică;

- experienţă corespunzătoare postului pentru care şi-a depus candidatura;

- să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- să nu se afle în situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

Condiţii eliminatorii pentru candidaţii la postul de Director General:

- înscrieri în cazierul fiscal şi/sau judiciar;

- întreprinderea în care a deţinut poziţia de director sau administrator să fi obţinut rezultate economico-financiare negative (reorganizare judiciară, faliment sau insolvenţă);

- destituirea dintr-o funcţie sau după caz încetarea contractului de muncă din motive disciplinare sau de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a obligaţiilor revenite în calitate de director sau administrator.

Condiţii specifice care trebuie îndeplinite de către candidaţii la postul de Director General:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic sau tehnic;

- vechime de minim 7 ani în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi din domeniul privat;

- experienţă relevantă în activitatea de management a societăţilor publice/private.

Constituie avantaje :

- experienţă în conducerea regiilor autonome/societăţilor comerciale;

- cunoştinţe de guvernanţă corporativă;

- studii postuniversitare cu diplomă de absolvire;

- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;

Criterii de evaluare/selecţie a candidaţilor:

1.Competenţe specifice sectorului de activitate:

1.1.Cunoştinţe specifice baterii de monedă de circulaţie;

1.2.Cunoştinţe de utilizare şi gestionare a informaţiilor clasificate.

2.Competenţe profesionale de importanţă strategică:

2.1. Viziune şi planificare strategică;

2.2. Cunoştinţe de management financiar şi contabilitate;

2.3. Cunoştinţe de managementul riscului;

2.4. Cunoştinţe de management organizaţional.

3. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă :

3.1. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă;

3.2. Cunoştinţe privind exercitarea controlului decizional;

3.3. Cunoştinţe privind monitorizarea performanţei.

4. Competenţe sociale şi personale:

4.1. Abilităţi de luare a deciziilor;

4.2. Abilităţi de negociere;

4.3. Abilităţi de comunicare eficientă.

5. Experienţă pe plan local şi internaţional

5.1. Participarea la asociații/ federații/ rețele sau alte organisme internaţionale.

TRĂSĂTURI:

1. Reputație profesională, etică și integritate;

2. Independenţă;

3. Expunere politică;

4. Abilităţi de comunicare interpersonală;

5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a Bancii Naţionale a României, publicată pe site-ul Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI.

CERINŢE PROSCRIPTIVE ŞI PRESCRIPTIVE

1. Absolvent al unei instiţutii de învaţământ superior de lungă durată în domeniul economic sau tehnic, absolvită cu diplomă de licenţă;

2. Vechime de cel puţin 7 ani în funcţii de conducere.

Documente pe care trebuie să le conţină în mod obligatoriu dosarul de candidatură:

a) Cerere de înscriere și opis documente, conform anexei nr. 1;

b) CV în format Europass, semnat și datat;

c) Copii legalizate ale actelor de studii medii și superioare absolvite cu diplomă de licență (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor); constituie un avantaj depunerea, în copie certificată prin semnătura olografă a posesorului certificatului/diplomei ca fiind conformă cu originalul, a unor certificate/diplome prin care se atestă absolvirea de studii postuniversitare/master/doctorat în domeniul necesar funcției pentru care candidează;

d) Copia actului de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului de identitate;

e) Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului;

f) Extras din REVISAL sau alte documente care să ateste experiența profesională;

g) Dovada numirii în calitate de director general sau administrator, în copie certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătură olografă a posesorului actului;

h) Declaraţie pe propria răspundere, conform anexei nr.2, din care să rezulte că, în perioada în care a ocupat funcţie de director general sau administrator în cadrul unei regii sau unei societăţi, inclusiv din sectorul privat, aceasta nu a obținut rezultate economico-financiare negative (reorganizare judiciară, faliment sau insolvență);

i) Certificat constatator și extras din registrul oficiului comerțului privind starea firmei/întreprinderii în care a ocupat funcție de conducere;

j) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

k) Declaraţie pe proprie răspundere, conform anexei nr.3, prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

l) Declaraţie pe propria răspundere a candidaţilor pentru postul de director general sau administrator din afara Regiei Autonome Monetăria Statului, conform anexei nr. 4, potrivit căreia aceștia nu au calitatea de funcţionari publici;

m) Cazier fiscal eliberat potrivit OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul de valabilitate de 30 de zile;

n) Declarație pe propria răspundere, conform anexei nr. 5, că nu a fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi publice sau, după caz, nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

o) Scrisoare/scrisori de recomandare;

p) Declaraţie pe propria răspundere, conform anexei nr.6, că nu se află în situaţie de conflict de interese și/sau de incompatibilitate cu exercitarea funcției de director general sau administrator;

q) Declarație pe propria răspundere privind afilierea/neafilierea la un partid politic, conform anexei nr.7;

r) Declaraţia candidatului prin care va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de selecţie şi evaluare, precum și acordul acestuia cu privire la derularea unei proceduri de obţinere de date, atunci când este necesar, de la angajatorii anteriori, instituţiile de învăţământ, instituţiile de stat și de la persoanele de contact în vederea verificării informațiilor primite, completată şi semnată de candidat, conform anexei nr. 8;

s) Cazier judiciar eliberat potrivit Legii nr. 290/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Toate anexele care includ modele de documente se găsesc publicate pe site-ul Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI.

Modul de transmitere al dosarului de candidatură:

Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi depuse sau expediate prin curier/poştă, în mod obligatoriu pe suport de hârtie, cu confirmare de primire, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru postul de Director General al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI /Nume şi prenume candidat / A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”, astfel încât să fie primite de către regie până cel târziu la data de 07.09.2020, inclusiv, orele 14:00, la sediul Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI, strada Fabrica de Chibrituri, nr. 30, sector 5, Bucureşti.

Nedepunerea în termenul indicat a tuturor documentelor în forma şi modurile solicitate, atrage după sine excluderea din procedura de selecţie.

Anexele aferente întocmirii dosarului de candidatură menţionate în anunţ se află pe pagina web a Regiei Autonome Monetăria Statului: www.monetariastatului.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Secretariatul Comisiei de Selecţie, la numărul de telefon 021 335 98 10 int. 174/176, persoana de contact doamna Andreea Haită și pe adresa de e-mail: secretariat@monetariastatului.ro .

Bibliografie:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 231/1991 privind înfiinţarea regiilor autonome „Monetăria Statului” şi “Imprimeria Băncii Naţionale a României”;

Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;

Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

Anexa 1
.docx
Descarcă DOCX • 16KB


Anexa 2
.docx
Descarcă DOCX • 17KB


Anexa 3
.docx
Descarcă DOCX • 17KB

Anexa 4
.docx
Descarcă DOCX • 17KB


Anexa 5
.docx
Descarcă DOCX • 16KB

Anexa 6
.docx
Descarcă DOCX • 18KB

Anexa 7
.docx
Descarcă DOCX • 16KB

Anexa 8
.docx
Descarcă DOCX • 16KB

Scrisoare_de_asteptari_BNR
.pdf
Descarcă PDF • 317KB


593 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page